Get Adobe Flash player

VHS Sultan Khan / Jitendra AbhishekiVHS - Alurkar Music House - Live from Savai Gandharva Festival - Pune, 1992

Sultan Khan (sarangi) & Zakir Hussain Khan (tabla)
Nat Bhairav (55:50)
Rajasthani Holi song (11:07)

Jitendra Abhisheki (vocal)
Anand Bhairav (20:35)
Rag mala (09:17)
Kabir bhajan (11:49)

Share