Get Adobe Flash player

VHS Amjad Ali Khan / Jitendra AbhishekiVHS - Alurkar Music House - Live from Savai Gandharva Festival - Pune, 1991

Amjad Ali Khan (sarod)
Jhinjhoti (44:22)
Gawati (20:23)
Dhun (11:21)

Jitendra Abhisheki (vocal)
Shivmat Bhairav (54:30)
Bhajan (14:00)

Share