Get Adobe Flash player

VHS Jasraj / Padma TalwalkarVHS - Alurkar Music House - Live from Savai Gandharva Festival - Pune, 1990-91

Jasraj (vocal)
Nat Narayani (61:53)
Vasant (13:30)

Padma Talwalkar (vocal)
Nand (54:00)
Thumree (15:30)

Share