Get Adobe Flash player

VHS JasrajVHS - Alurkar Music House - Live from Savai Gandharva Festival - Pune, 1992

Jasraj (vocal)
Ahir Bhairav (76:58)
Komal Asavari Todi (28:05)
Sanskrit bhajan (15:54)
Meera bhajan (16:35)

Share